TI-TKHIF-2016-02 Montáž a údržba fóliových hydroizolací v zimním období

 

Technická informace TI-TKHIF-2016-02

Vydavatel:  TKHIF, z.s.

                   Václavkova 519/4
                   160 00 Praha 6
                   www.tkhif.cz
                   tkhif.cz@gmail.com

Verze: 03/2019

Platnost od: 8.3.2019

 


1. Plastové hydroizolace v zimním období

Montáž a údržba fóliových povlakových hydroizolací v zimním období vyžadují od prováděcích firem a pracovníků správy objektů jejich zvýšenou pozornost a důsledné dodržování příslušných technologických pokynů výrobců.

Chování plastových hydroizolačních materiálů za chladného počasí popisuje charakteristika Ohebnost za nízkých teplot uváděná v technickém listu výrobku popř. v Prohlášení o vlastnostech výrobce a stanovuje se dle zkušební normy ČSN EN 495-5 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech vydaná v říjnu 2013. Dle požadavku ČSN EN 13956, čl. 5.2.15 musí být mezní teplota při ohybu menší nebo rovna mezní hodnotě stanovené výrobcem (MLV). Většina výrobců plastových hydroizolací uvádí tuto mezní hodnotu v rozmezí od -20°C do -25°C. 

Upozornění: tato charakteristika však neznamená schválení montáže výrobcem až do těchto teplot. Vždy je třeba dodržet jeho příslušný technologický předpis pro montáž a v něm uvedená případná omezení, v případě nejasností si pro daný konkrétní případ vždy od výrobce vyžádat jeho pokyny.

 

2. Montáž fóliových hydroizolací v zimním období

Každý výrobce stanovuje pro své hydroizolační fólie podle vlastností materiálu a jeho chování za nízkých teplot minimální teplotu vnějšího vzduchu, případně podkladu, při kterých lze tyto fólie bezpečně a spolehlivě svařovat, resp. spojovat. Svařování a spojování v zimním období je často spojeno s dotazy kladenými na výrobce, zda je možno za daných klimatických podmínek svařovat, resp. spojovat či ne. Nutnost provádět spojování fólií i za nepříznivých klimatických podmínek je často vyvolána potřebou vodotěsně uzavřít izolovanou plochu proti srážkám nebo vodě, tím nebrzdit výstavbu a neohrozit termíny předávek částí díla nebo celé stavby. V řadě případů tak musí dojít ke kompromisu a k takovým opatřením, která umožní spolehlivé svaření, resp. spojení při teplotách nižších než stanovuje výrobce. Ačkoli každý výrobce vždy preferuje a doporučuje dodržení jím stanovených podmínek minimálních aplikačních teplot, obecně platí, že svařování, resp. spojování fólií při nižších, než stanovených minimálních teplotách není vyloučeno. V konkrétních případech ale vždy doporučujeme konzultovat situaci s příslušným výrobcem, který upřesní podmínky podle svých vlastních zásad, případně svařování, resp. spojování za daných podmínek nedoporučí vůbec. Svařování, resp. spojování při nízkých teplotách může být kromě pravidel pro aplikaci samotné fólie limitováno také nutností použít doplňkové chemické prostředky, např. čističe nebo aktivátory a lepidla, pro které je také stanovena minimální teplota použití.

Obecné doporučení TKHIF, z.s. pro svařování plastových fólií v zimním období lze shrnout do několika následujících bodů:

  • Možnost svařování termoplastických fólií při teplotách nižších než výrobcem doporučených musí být vždy bez výjimky ověřena na stavbě formou zkušebního svaru, vyzkoušeného ve staveništních podmínkách na pevnost v odlupu. Blíže k problematice správného svaru viz TI-TKHIF-2019-01. O provedení zkoušky musí být proveden jednoznačný písemný záznam s uvedením nastavených parametrů svařování. Těleso zkušebního svaru musí být uloženo. Zkušební svar je v zimním období nutno provést i v případě delší pracovní přestávky a při významnější změně povětrnostních podmínek. Pokud se nepodaří opakovaně nalézt optimální kombinaci svařovací teploty a rychlosti svařování zaručující spolehlivý svar, není možno svařování považovat za těchto podmínek za přípustné a spolehlivé.
  • S klesající teplotou výrazně pod bod mrazu klesá i schopnost izolatérů kvalitně provádět manuálně náročné detailní práce. Samotná teplota vnějšího vzduchu nebo podkladu ve vztahu k materiálu je tedy jen jedním z kritérií. TKHIF, z.s. proto doporučuje soustředit se při nízkých teplotách pod limitem stanoveným výrobcem maximálně na svařování fólií v ploše a práci na detailech vždy přesunout do doby s vyšší teplotou okolí.
  • Vhodným opatřením, avšak v praxi obvykle nerealizovatelným, je uložení rolí fólií v temperovaném skladu až do doby těsně před pokládkou.

Povrch většiny plastových hydroizolací je v zimním období velmi kluzký. Při pohybu na takové střešní ploše je třeba dbát mimořádně zvýšené opatrnosti a to nejen na okrajích střešní plochy a používat zásadně obuv s měkkou protiskluznou podrážkou. Pro všechny práce na střešních plochách samozřejmě nadto platí všechna ustanovení BOZP, především ustanovení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (viz nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. aj.).


3. Údržba fóliových hydroizolací plochých střech v zimním období

- v zimním období je třeba omezit provoz na ploché střeše s fóliovou hydroizolací na nejnižší nutnou míru

- na plochou střechu s fóliovou hydroizolací mají mít přístup pouze osoby poučené o vlastnostech těchto materiálů a to výhradně v obuvi s měkkou neklouzavou podrážkou,

V případě, že je ze statických, montážních nebo provozních důvodů nutno odstranit ze střešní plochy sníh, je třeba k zajištění ochrany hydroizolace dodržovat následující obecná pravidla:

- osoby provádějící odklízení sněhu musí být předem podrobně poučeny o vlastnostech fóliové povlakové hydroizolace a o zásadách její ochrany a provozu na takové střešní ploše,

- na střešní ploše je nutno se pohybovat a sníh shrabovat maximálně opatrně a šetrně k prochladlé a zkřehlé hydroizolaci,

- zásadně používat pouze ruční dřevěná nebo plastová hrabla, nikdy nepoužívat hrabla nebo lopaty s ocelovým břitem a ostrými hranami ani nepoužívat pojízdnou mechanizaci (např. různé zahradnické malotraktory, ridery s radlicemi apod.),

- mezi spodní hranou hrabla a hydroizolací pokud možno ponechávat při shrabávání sněhu několikacentimetrovou vrstvu sněhu jako mechanickou ochranu hydroizolace před proražením hranou hrabla,

- sníh je zpravidla možno rovněž lokálně rozpouštět standardní posypovou solí, avšak bez jakýchkoliv dalších přísad, v každém případě použití jakýchkoliv chemických prostředků pro odstraňování sněhu předem konzultovat s dodavatelem dané konkrétní hydroizolace,

- vrstvu sněhu zásadně nerozpouštět hořáky s otevřeným plamenem,

- případnou ledovou krustu na hydroizolaci nikdy nerozbíjet údery ani ji násilně neseškrabávat,

- neshazovat sníh z vyšších střešních ploch na povlakovou hydroizolaci nižší střešní plochy.


Z výše uvedených argumentů je zřejmý požadavek, aby montáž fóliových hydroizolací prováděly pouze vyškolené odborné firmy, které jsou povinny znát všechny technické i užitné vlastnosti hydroizolačních materiálů a dodržovat všechny z nich plynoucí zásady pro jejich montáž a používání a které jsou rovněž pro montáž fóliových hydroizolací vybaveny všemi potřebnými nástroji a pomůckami.

Rovněž pracovníci správy objektů by měli být řádně seznámeni se specifickými vlastnostmi fóliových hydroizolací a se způsobem a podmínkami jejich zimní údržby.

Kolektiv TKHIF, z.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2016