TI-TKHIF-2016-03 Pravidla pro údržbu a provozní ochranu fóliových hydroizolací

Technická informace č. TI-TKHIF-2016-03

 

 Vydavatel: TKHIF, z.s.
                   Václavkova 519/4
                   160 00 Praha 6
                   www.tkhif.cz
                   tkhif.cz@gmail.com

Verze: 01/2016
Platnost od: 1.6.2016

 

1. Střešní plochy s fóliovými hydroizolacemi

Střešní plochy s fóliovou hydroizolací vyžadují s ohledem na malou tloušťku tohoto typu hydroizolace (obvykle v rozmezí jen od 1,2 mm do 2,5 mm) a tím i zvýšené nebezpečí jejího možného mechanického poškození důsledné dodržování pravidel pro její údržbu a provozní ochranu.

Provozní ochrana je níže uvedený soubor zásad a omezení pro pohyb osob a pro provádění nezbytných obslužných činností na střešní ploše.

Jako střešní plocha jsou zde zahrnuty:

- ploché střechy
- terasy
- balkóny
- lodžie

Pro údržbu a provozní ochranu fóliové hydroizolace je podstatné, kde je ve skladbě střešního souvrství hydroizolační vrstva položena. Jedná se obvykle o dva základní případy střešní skladby, kdy:

a) fóliová hydroizolace tvoří horní vrstvu střešního souvrství bezprostředně vystavenou atmosférickým vlivům (srážkám, kroupám, UV-záření) a zároveň i zvýšenému nebezpečí mechanického poškození. Jedná se o střešní souvrství
- mechanicky kotvená
- lepená
- s volně položenou demontovatelnou pochozí vrstvou (např. dlažba na distančních podložkách, dřevěný rošt), která netvoří celoplošnou krycí vrstvu nad hydroizolací,

b) fóliová hydroizolace je celoplošně kryta další vrstvou, například:
- zátěžovou vrstvou oblázků,
- dlažbou položenou do štěrkového lože,
- vegetačním souvrstvím,
- betonovou mazaninou.

Podle typu provozu se ploché střechy rozdělují na

a) provozní střechy, které jsou určeny pro volný přístup veřejnosti a jejichž střešní skladba a provedení detailů jsou k tomuto účelu příslušně navrženy a provedeny,


b) neprovozní střechy, kde je provoz na střešní ploše předem stanoven a přístup na takovou střešní plochu mají pouze vyhrazené osoby poučené o pravidlech provozní ochrany fóliové hydroizolace a které jsou za jejich dodržení rovněž zodpovědné.

 

2. Údržba fóliové hydroizolace

Fóliové hydroizolačními systémy neprovozních střech bez krycí ochranné nebo zátěžové vrstvy není zpravidla třeba nijak speciálně udržovat (žádné dodatečné ochranné nátěry apod.).
Vyžaduje se však pravidelná (minimálně 2x ročně) vizuální prohlídka střešní plochy spojená s čištěním systému odvodnění a odstraněním kalových usazenin (především v rozích u atik a v úžlabích v místech tvorby kaluží) a drobných předmětů zanesených větrem na střešní plochu (větve, listí, opadaná omítka nástaveb atd.). Při jejich odstraňování se nesmí používat ostré nebo špičaté nástroje, které by mohly snadno poškodit fóliovou hydroizolaci.
V případě provozních střech s volně položenou demontovatelnou pochozí vrstvou (dlažba na podložkách, dřevěný rošt apod.) se doporučuje minimálně 1x ročně její odkrytí a očištění fóliové hydroizolace výše uvedeným způsobem.
V případě provozních střech a neprovozních střech se zátěžovou vrstvou oblázků je potřebné pravidelné odstraňování nežádoucí náletové zeleně.
Součástí údržby je i pravidelná vizuální kontrola stavu ukončovacích klempířských prvků na okrajích střešních ploch.
Poznámka: pravidelná údržba fóliové hydroizolace ploché střechy v předepsaném rozsahu může být i součástí podmínek materiálové garance výrobce. V případě reklamací vad takové fóliové hydroizolace pak může být její doložení rozhodujícím faktorem pro uznání či odmítnutí reklamace.


3. Provozní ochrana fóliové hydroizolace

Fóliové hydroizolační systémy neprovozních střech bez krycí ochranné nebo zátěžové vrstvy, tj. kde fóliová hydroizolace tvoří horní povrch střešního pláště, vyžadují dodržování podmínek jejich provozní ochrany:

- na takovou střešní plochu mají přístup pouze vyhrazené osoby poučené o podmínkách pohybu a provozu na těchto hydroizolacích,
- vstup na fóliovou hydroizolaci je povolen pouze v obuvi s měkkou podrážkou,
- fóliová hydroizolace má zpravidla tloušťku jen 1,2 – 2,5 mm a je třeba ji proto důsledně chránit před mechanickým poškozením ostrými nebo špičatými předměty (např. při odkládání nářadí během montážních prací atd.),
- je třeba dbát na pečlivé odstranění šroubů, zbytků elektrod a podobných drobných ostrých předmětů po montážních pracích na hromosvodech, technologických zařízeních apod., které na střešní ploše probíhají vesměs až po položení střešní krytiny,
- při sváření technologických zařízení nad střešní plochou je třeba hydroizolaci chránit před žhavými zbytky elektrod a okujemi,
- těžké předměty a technologická zařízení trvale umístěná na střešní ploše s fóliovou hydroizolací musí být zásadně osazovány na samostatnou podkladní konstrukci, která musí být uložena prostřednictvím opěr nebo jiným vhodným způsobem až na střešní nosné desce nebo konstrukci, nikdy nesmí být uložena přímo na hydroizolační krytině,
- pokud je nutno na střešní ploše z montážních důvodů dočasně umisťovat či skladovat těžké předměty, je třeba pod ně vždy položit vhodnou roznášecí a ochrannou pevnou vrstvu (např. desky OSB podložené geotextílií). Toto opatření je nutné dodržovat zvlášť důsledně v případě, kdy je podklad pod povlakovou hydroizolací měkký (především tepelně izolační desky z minerálních vláken) a nezabraňuje lokálnímu prohnutí a zatlačení fólie do podkladu a tím jejímu poškození.

Upozornění: Zde uvedená pravidla zahrnují všeobecné principy a zásady pro údržbu a provozní ochranu fóliových hydroizolací plochých střech, mohou však být dále rozšířena o další pokyny a požadavky uvedené v dodavatelské dokumentaci nebo v podmínkách materiálové garance výrobce.

Kolektiv TKHIF, z.s.

 

30.05.2016